Wat moet ik waar regelen?

Moderator: FORUMBEHEERDER

#103123 door Amor?
05 apr 2013, 21:39
Informatie over visumvereisten voor toeristisch bezoek aan Nederland

Informatie voor degenen die een Cubaanse onderdaan willen uitnodigen
voor een kort verblijf (maximaal 90 dagen) in Nederland voor
toeristische doeleinden (incl. familie- of vriendenbezoek).

Informatiebronnen
- IND Brochure: Visum voor kort verblijf in Nederland
- Informatie Nederlandse Ambassade Havana (Belangrijk, want zij beslissen)
- Overzicht benodigde documenten bij visumaanvraag


Welke documenten heeft Cubaan(se) nodig
Wanneer u een Cubaanse onderdaan uitnodigt om naar Nederland te
komen voor toeristische doeleinden, dient de Cubaanse onderdaan bij
zijn/haar visumaanvraag de onderstaande documenten te overleggen:


Regelen aan Cubaanse kant

1. Geldig paspoort
Een geldig paspoort dat tenminste 3 maanden langer geldig is dan de
einddatum van de visumperiode.

2. Twee pasfoto's
Deze foto's moeten voldoen aan de [url=http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identificatie/eisen-aan-de-pasfoto-voor-paspoort-of-identiteitskaart[/url].

3. Bewijzen terugkeerbereidheid
Documenten die de terugkeer naar het land van herkomst aannemelijk
maken. Deze zijn belangrijk om het risico op vestigingsgevaar zoveel
mogelijk uit te kunnen sluiten.
Gedacht kan worden aan de volgende documenten:
- bewijsstukken waar uit blijkt dat hij een baan heeft in het land van
herkomst zoals een werkgeversverklaring, arbeidscontract;
- bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling in het land van
herkomst;
- bewijs van inschrijving van schoolgaande kinderen in het land van
herkomst;
- eigendomsbewijs van eigen woning en/of ander onroerend goed in het
land van herkomst;
- bewijsstukken waaruit blijkt dat hij zorg draagt voor andere personen in
het land van herkomst;

De bewijslast om aan te tonen dat hij redenen heeft om terug te keren
naar land van herkomst ligt bij hem zelf. De IND en het ministerie van
Buitenlandse Zaken kunnen op dit punt alleen advies geven. Het is de
ambassade die daadwerkelijk bepaalt of de bewijsstukken voldoende
zijn. Indien zij vinden dat de bewijsstukken niet overtuigend genoeg zijn,
kan de aanvraag worden afgewezen op basis van vestigingsgevaar.
Oftewel: men is dan bang dat de aanvrager op enig moment (illegaal) in
Nederland (ver)blijft;

4. Goedkeuring Cubaanse werkgever
Een verklaring van de werkgever van de Cubaanse onderdaan, waarbij
goedkeuring voor de verlofperiode wordt vermeld.

5. documenten ter onderbouwing van het reisdoel
zoals:
- een uitnodigingsbrief van een in Nederland gevestigd bedrijf (bij
zakenbezoek) of een hotelreservering in Nederland;
- of een uitnodigingsbrief (‘[url=http://www.minbuza.nl/binaries/content/assets/minbuza/nl/import/nl/producten_en_diensten/burgerzaken/visa/visumverlening_nederland_schengenvisum/garantverklaring]bewijs van garantstelling en/of particuliere
logiesverstrekking[/url] en een kopie van het paspoort (houderpagina) of
Europese identiteitskaart) bij bezoek aan familie/vrienden
- of documenten waaruit blijkt dat hij over voldoende middelen van
bestaan beschikt voor verblijf, doorreis en/of terugreis. Dit komt neer
op een bedrag van minimaal € 34 per dag (per persoon) voor de duur
van het verblijf. Voorbeeld: Hij wil voor 90 dagen naar Nederland
komen, dan moet hij over 90 x 34 = € 3060 beschikken. Hij
kan aantonen over voldoende middelen te beschikken door één of meer
bankafschriften, reischeques of contant geld te overleggen waaruit dit
blijkt;

Regelen aan Nederlandse kant

6. Reserveringsbewijs van de reis
Vliegticket: Een bewijs van reservering voor een retourvlucht naar Cuba.
Je hoeft het ticket dus nog niet te betalen, een reservering volstaat. Het beste regel je dit bij de KLM.
KLM Service Center: 020 - 474 7747 (24/7 bereikbaar)
Zij mailen het ticket naar jou en jij kunt het dan weer naar Cuba mailen (waar het uitgeprint kan worden).

Afhalen kan ook bij het kantoor van Air France (let op: verhuist van Vedado naar Miramar juni 2014)

Air france Nederland: 020 - 654 57 20
Air France Cuba:
Centro de Negocios
Miramar
5TA AVE E76Y78
Edificio Santiago (Planta baja)
La Habana
+53 (0)7 204 44 49 (zeer slecht bereikbaar, in het weekend gesloten)
+53 (0)7 206 44 44 (zeer slecht bereikbaar, in het weekend gesloten)

7. Garantstelling
Een bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking door
de referent (=degene die uitnodigt).

Het formulier is tevens beschikbaar bij de Afdeling Burgerzaken van uw
gemeente.

Na invulling en ondertekening van dit formulier moet dit worden
gelegaliseerd door de gemeente waar de referent in Nederland
woonachtig is. De referent dient zich bereid te verklaren om ALLE kosten
van het verblijf in Nederland van de betreffende Cubaan(se) op zich te
nemen, alsmede voor zijn of haar terugreis naar Cuba.

Let wel:
dit bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking mag
niet ouder zijn dan 3 maanden!


8. Bewijs voldoende inkomsten Garantsteller
Een recente werkgeversverklaring en drie (opeenvolgende) recente
loonstrookjes. Indien dit niet mogelijk is (bijv. omdat de referent een
pensioen ontvangt), een ander bewijs om aan te tonen dat de referent
over voldoende inkomsten beschikt (tenminste EUR 1.469,40 bruto per
maand, exclusief vakantiegeld) om voor zijn gast garant te kunnen staan.


9. Kopie paspoort
Een fotokopie van de houderpagina van het paspoort van de referent.

10. Ziektekostenverzekering
Een bewijs dat voor de Cubaanse onderdaan een ziektekosten-
verzekering is afgesloten voor de periode waarin deze in het
Schengengebied zal verblijven. Deze verzekeringspolis dient te worden
getoond aan de Ambassade na goedkeuring van de visumaanvraag.

Sinds 1 juni 2004 geldt een minimumdekking van EUR 30.000,-- voor
repatriëring om medische redenen, dringende medische zorg of
spoedbehandelng in een ziekenhuis. De verzekering dient geldig te zijn in
het gehele Schengengebied en moet de complete verblijfsduur bestrijken.
Een en ander dient duidelijk in de polis naar voren te komen.

Waar kopen:
- Allianz België (veel goedkoper)
- Oom verzekeringen (bekender)
- De Europeesche
- Allianz Nederland

11 Verblijfsvergunning familielid (eventueel)
Als familiebezoek wordt aangemerkt als reisdoel, dan dient het in
Nederland verblijvende familielid aan te kunnen tonen dat hij/zij over een
rechtmatige verblijfsvergunning voor Nederland beschikt.

Originelen voor Ambassade, kopieën voor jezelf en Cubaan
Van alle bovengenoemde documenten (met uitzondering van bewijs
onder punt 14) dienen de ORIGINELE documenten overlegd te worden
door de Cubaanse onderdaan. De referent in Nederland dient deze
documenten naar de Cubaanse onderdaan te sturen, en NIET naar deze
Ambassade.

Aanvraagformulier invullen op Ambassade
De Cubaanse onderdaan moet op de ambassade een officieel visumaanvraagformulier
in vullen. Dit formulier wordt ook gratis verstrekt aan de balie van de
consulaire afdeling van deze Ambassade.
- rijksoverheid.nl: formulier visumaanvraag
- gob.es (Spanje): Spaanse versie
- minbuza.nl (oude site): Nederlandse versie

Aandachtspunten
De Nederlandse Ambassade kan te allen tijde de Cubaanse onderdaan
om extra informatie verzoeken.

Een aanvraag kan enkele weken in beslag nemen en wordt pas in
behandeling genomen wanneer alle gevraagde bescheiden en
documenten compleet zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de
aanvrager om de aanvraag volledig in te dienen. Daar een onvolledige
aanvraag eventuele reisplannen kan beïnvloeden is het van belang de
instructies te volgen als hierboven omschreven.

Na ontvangst en akkoord bevinden van bovengenoemde documenten,
kan afgifte van het visum geautoriseerd worden. De visumleges dienen
te worden voldaan bij het indienen van de aanvraag. Bij weigering van
de aanvraag worden de betaalde visumleges niet gerestitueerd.

Een visum voor kort verblijf (max. 90 dagen) is in principe een
Schengenvisum: dit visum is geldig voor zowel Nederland als voor de
andere landen die partij zijn bij het Verdrag van Schengen. N.B. Per zes
aaneengesloten maanden kan maximaal 90 dagen binnen het
Schengengebied verbleven worden.

Wat kost een visumaanvraag?
60 euro (Leges=kosten) www.ind.nl
Te betalen in Cuc > 77 Cuc mei 2013

Contact met ambassade in Havana
+53 07 204 2512
+53 07 204 2534
mail: hav@minbuza.nl

Voor een afspraak bij de Nederlandse Ambassade dien je een online reservering te maken:
http://cuba.nlambassade.org/nieuws/2014 ... balie.html

#103700 door Joop_Siroop
22 mei 2013, 19:04
De informatie van de Nederlandse Ambassade in Cuba:


INFORMACION PARA UN(A) CUBANO(A) QUE SOLICITA UNA VISA DE
CORTA ESTANCIA (VISA SCHENGEN, MAXIMO 90 DIAS) EN HOLANDA
CON FINES TURISTICOS, INCLUSIVE VISITA A AMIGOS O FAMILIA.


Cuando un(a) ciudadano(a) cubano(a) ha sido invitado(a) por un(a)
ciudadano(a) neerlandés(a) para visitar Holanda con fines turísticos
(también en ocasión de visita a amigos o familia) el cubano(a) deberá
presentar en la Embajada los siguientes documentos:

1. Declaración de garantía y/o facilitación de alojamiento(Bewijs van
garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking)por parte del
referente(persona que invita). Este formulario está disponible en Internet
y puede ser bajado desde el sitio http://www.ind.nl (Brochures en Formulieren)
o desde el sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países
Bajos http://www.rijksoverheid.nl. El formulario también está disponible en el
departamento de Asuntos de ciudadanos (“Burgerzaken”) de la
municipalidad donde vive el referente. Después de completar y firmar
dicho formulario debe ser legalizado en la municipalidad donde vive la
referencia en Holanda. La persona que invita tiene que declarar que está
dispuesto(a) a cubrir todos los gastos del (la) cubano(a), tanto para el
viaje de ida y vuelta como para la estancia en los Países Bajos. También
que se responsabiliza con su regreso a Cuba.

2. Una declaración actual del empleador de la persona que invita en
Holanda, y el recibo de los tres últimos salarios. Si esto no fuera aplicable,
por ejemplo, porque la persona ya esté pensionada, deberá presentar otra
prueba de que dicha persona tiene suficientes ingresos que le permitan
cubrir los gastos de su huésped. Deberá tener ingresos, como mínimo, por
la cantidad de EUR 1.469,40 brutos (no incluye el dinero por pago de
vacaciones), al mes.

3. Una declaración del centro de trabajo o estudios del solicitante,
autorizándole a viajar por el período de tiempo de su estancia en Holanda.

4. Una fotocopia de la página de la foto del pasaporte del ciudadano(a)
holandés(a) que invita.

5. En caso de que el motivo del viaje sea visita familiar, debe presentar
también fotocopia del permiso de residencia en Holanda de su familiar.

6. Una reservación del boleto aéreo.

7. Un seguro médico* a nombre del (la) ciudadano(a) cubano(a), válido
por el período en que permanecerá en el área Schengen. El seguro médico
debe ser presentado en la Embajada una vez que se conozca que la visa
está aprobada.

Todos los documentos mencionados deberán ser presentados en la
Embajada (con excepción del punto 7), EN ORIGINAL, por el (la)
ciudadano(a) cubano(a). La persona que invita en Holanda tiene que
mandar los documentos a su invitado(a) y no a esta Embajada!


Además, el (la) ciudadano(a)cubano(a) deberá cumplir con las siguientes
formalidades:

8. Presentar su pasaporte cubano que deberá tener una validez, como
mínimo, de 3 meses después de la fecha de regreso a Cuba.

9. Presentar una fotocopia de la página principal de su pasaporte.

10. Llenar un formulario de solicitud de visa que le será entregado en la
Embajada.

11. Entregar 2 fotografías tomadas recientemente, tipo pasaporte.

La Embajada se reserva el derecho de pedir información adicional al
solicitante, en cualquier momento, en relación con su solicitud de visa.
Los derechos de visa se pagan a la presentación de la solicitud de visa
y no son restituidos en caso de denegación.

Solo se comenzará el proceso de solicitud de visa si todos los
documentos que la Embajada requiere están completos. Esta es una
responsabilidad del solicitante. Si la solicitud no está completa esto
puede influir en sus planes de viaje, por este motivo es importante que
el solicitante siga las instrucciones mencionadas, de lo contrario el
proceso podría tardar varias semanas.

Si todos los documentos son presentados conforme a lo anterior y
aprobados por la Embajada, se puede autorizar la emisión de la visa.
Se recomienda que el boleto sea comprado después que la visa haya
sido aprobada.

En principio, la visa que se otorga para una estancia corta (hasta 3
meses) es una visa Schengen. Una visa Schengen tiene validez tanto
para los Países Bajos como para los otros países miembros del Acuerdo
Schengen.

NOTA : La duración de la estancia en uno o varios de los países del
Grupo Schengen no puede ser superior a 90 días por semestre.* A partir del 1 de junio de 2004 el solicitante de visado debe probar
que tiene un seguro de viaje adecuado y válido, individual, que cubra
los gastos que deberían eventualmente hacerse necesarios para la
repatriación debida por motivo de salud, urgente tratamiento médico y
el ingreso a hospitales de urgencia. El seguro debe ser válido para todo
el territorio del Área Schengen y contemplar todo el período de estancia
del interesado, con cobertura mínima de 30.000 euros.


**************

Bovenstaande info plus het in te vullen formulier van de Nederlandse
ambassade in één handige PDF om op te mailen naar je Cubaanse
partner
#107537 door Prawo
08 jun 2014, 11:59
Als je met een Cubaan/Cubaanse bent gehuwd of als deze de NL nationaliteit heeft weet dan dat iedere EU ambassade betrokkene een gratis visum MOET geve en dan dan alleen overlegging nodig is van het bewijs van de familieband (huwelijks- of geboorteakte), copie paspoort Unieburger en het aannemelijk maken van de reis (van die Unieburger) naar de betreffende lidstaat.
Op het visumaanvraagformulier kunnen (lees: moeten) de vragen die gemerkt zijn met een * worden overgeslagen.

Bovenstaande geldt NIET voor het land waarvan de Unieburger de nationaliteit heeft.
Dus niet voor de echtgenoten van een Nederlander die direct naar NL wil.
Maar weer wel als ze (eerst) samen naar bijv. Spanje als hoofdbestemming gaan en dan voor die reis bij de Spaanse ambassade het visum wordt aangevraagd.
#109343 door Celia
10 feb 2015, 00:27
Op verschillende sites staat enigszins verschillende informatie.
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen ... visum.html
in deze lijst wordt genoemd dat de garantsteller een arbeidscontract moet overleggen dat nog iig 12 maanden na de visum-aanvraag geldig is. Dat zou betekenen dat je vrijwel alleen een Cubaan kunt uitnodigen als je een vast contract hebt.. Dat lijkt me toch gek.
Aangezien de Schengenlijst niet dwingend is en een ambassade kan beslissen meer of minder documenten te vragen, bij deze mijn vraag of jullie ervaring hebben op dit punt.
Wordt deze eis echt zo streng gesteld voor kort verblijf-visa voor Cubanen?
#109349 door elmister
12 feb 2015, 08:47
Hoi,

Ik heb enige tijd geleden geprobeerd een goedkopere Schengen-Visitor verzekering te vinden.
Dit omdat de verzekering met Allianz Belgie alleen nog via een tussenpersoon is te regelen.
Uiteindelijk kwam ik bij Intermundial Seguros uit, deze is een stuk goedkoper, zelfs goedkoper dan Allianz Belgie was.
Betaling kan via Creditcard of Paypal.
Bijgaand Link: http://www.intermundial.es/Seguros-de-V ... o-Schengen

Gr.
#109357 door Jogo
13 feb 2015, 07:47
Celia, dat ze niet voldoende finacieele middelen zou beschikken ondanks mijn garantstelling en drie loonstroken van mij met een salaris dat ruim voldoende is, en er zou een grote kans zijn dat ze niet terug zou keren naar Cuba en dus ilegaal in Nedereland zou blijven.
#109359 door Janette
13 feb 2015, 09:55
Jogo, gewoon aanvechten is een boel shit dat ze niet genoeg financiële middelen zou hebben. Jij staat toch garant, dus dat maakt niks uit.

Laatste zin weet ik natuurlijk niet, wat daar de reden van is dat ze dat zeggen maar soms zeggen ze ook zomaar wat.
Enige is wel als zij al door meerdere personen is uitgenodigd in het verleden en dat ook afgewezen is, heb je grote kans dat dat nu ook bij jou is gebeurd.

3. Bewijzen terugkeerbereidheid
Documenten die de terugkeer naar het land van herkomst aannemelijk
maken. Deze zijn belangrijk om het risico op vestigingsgevaar zoveel
mogelijk uit te kunnen sluiten.
Gedacht kan worden aan de volgende documenten:
- bewijsstukken waar uit blijkt dat hij een baan heeft in het land van
herkomst zoals een werkgeversverklaring, arbeidscontract;
- bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling in het land van
herkomst;
- bewijs van inschrijving van schoolgaande kinderen in het land van
herkomst;
- eigendomsbewijs van eigen woning en/of ander onroerend goed in het
land van herkomst;
- bewijsstukken waaruit blijkt dat hij zorg draagt voor andere personen in
het land van herkomst;

De bewijslast om aan te tonen dat hij redenen heeft om terug te keren
naar land van herkomst ligt bij hem zelf. De IND en het ministerie van
Buitenlandse Zaken kunnen op dit punt alleen advies geven. Het is de
ambassade die daadwerkelijk bepaalt of de bewijsstukken voldoende
zijn. Indien zij vinden dat de bewijsstukken niet overtuigend genoeg zijn,
kan de aanvraag worden afgewezen op basis van vestigingsgevaar.
Oftewel: men is dan bang dat de aanvrager op enig moment (illegaal) in
Nederland (ver)blijft;
#109367 door Jogo
14 feb 2015, 09:39
@Robert Het gaat niet om het huis op zich het gaat erom dat ze aan kunnen tonen een huis te bezitten. Een dergelijke akte is via de vivienda en een notaris te regelen. De akte van bezit van een huis kun je dan bij de visa aanvraag voegen.
#109368 door HijodelMundo
14 feb 2015, 09:58
@jogo, dat had Robert ook begrepen hoor. Dus je geeft haar een huis (oftewel je koopt het al dan niet legaal voir haar maar zorgt dat die op haar naam kom te staan) en nodugt haar daarna uit.

Ik vermoed dat de reden van afwijzen (hoe oneerlijk ook) ligt bij de vrees dat het een jonge vrouw is die uit een zeer ruraal gebied komt. Ze is getrouwd met jouw maar ik denk dat ze daarom juist bang zijn dat eenmaal in Nederland geen motivatie heeft om terug te gaan naar haar land.

Inderdaad bezwaar aantekenen! Succes
#109369 door Jogo
14 feb 2015, 10:19
@Hijodelmundo Zou jij voor bezwaar aantekenen gaan? Wij denken erover een tweede aanvraag te doen. Dit daar je vaak hoort dat een tweede aanvraag wel wordt gehonoreerd. Bezwaar aantekenen kost al snel 3 - 4 maanden. En ben bang dat als ze dan nee zeggen opnieuw een aanvraag indienen helemaal kansloos is.
#109370 door HijodelMundo
14 feb 2015, 23:25
Jogo, Ik heb geen ervaring met een afgewezen visum aanvraag. Ik meen hier weleens gelezen te hebben dat je dat altijd moet doen. Ene Prawo (al een tijdje niet gezien) heeft hier veel gepost in zijn hoedanigheid als jurist/advocaat gespecialiseerd in immigratie.
Als jij bronnen hebt die aangeven dat een tweede aanvraag verstandiger is dan vooral doen...

In elk geval, succes!
#109372 door Jogo
15 feb 2015, 09:09
@Hijjodelmundo, PRAWO deelde mee dat een tweede aanvraag zin heeft als er nieuwe feiten of documenten zijn. In dit geval kan ik bij de tweede aanvraag een werkgeversverklaring bijvoegen die laat zien dat ik nu een vaste baan heb. Tevens voegen we een bankafschrift van mij bij die aantoont dat we beschikken over de gevraagde 35 euro per dag die ze verblijft in Nederland. En een geboorte akte van haar zoon, als bewijs dat ze daadwerkelijk een zoon heeft waarvan ze niet voor altijd buiten zou kunnen. En een motivatiebrief van mijn vrouw waarom ze naar NL wil. En dan maar weer afwachten.
#109557 door Celia
12 maart 2015, 23:08
Jogo en anderen:
ik heb inmiddels antwoord op mijn vraag (van de Nederlandse ambassade in Havana).
Met een jaarcontract kun je niet garant staan voor een Cubaan(se).
Het contract van de garantsteller moet op de dag van de aanvraag nog in elk geval 12 maanden geldig zijn.
#109558 door Jogo
13 maart 2015, 07:39
Je moet ook geen jaarcontract overleggen, maar een werkgeversverklaring. Wat als daarin staat de de werkgever de intentie heeft het contract te verlengen?

Hoe zit dat dan met iemand die in de WW zit maar wel ruimvoldoende inkomsten daaruit heeft om aan de norm te voeldoen?
#109560 door hombredecuba
13 maart 2015, 11:09
Ik dacht dat het normbedrag 110 % van het minimum loon moet zijn.(vast maandelijks inkomen en moet van 3 maanden overlegd worden) Tenminste,zo was het vroeger.
Als je kan aantonen dat je over voldoende geld beschikt moet dat volgens mij geen probleem zijn.

Ik weet niet wat er allemaal veranderd is maar mijn vrouw kwam(11 jaar geleden) naar Nederland met een ''PRE'',kreeg daarna haar verblijfs/werkvergunning en heeft nu haar Nederlandse en Cubaanse paspoort.
Zij kan naar Cuba reizen wanneer zij wil en we kunnen 11 maanden op Cuba verblijven.

Ik herinner mij nog dat mijn vrouw bij aankomst op Schiphol werd vastgehouden omdat ze het niet vertrouwde.
Ze had alleen maar handbagage bij zich
Op de vraag hoe lang zij wilde blijven zei ze ....''All my life''..... :lol:
Even later werd ik gebeld en mocht zij door de douane.....

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 0 gasten